Všeobecné podmínky ubytování - ke stažení ve formátu .pdf   ZDEPROVOZNÍ ŘÁD UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ KAMENEC

1.Zařízení je ve správě společnosti KAMENEC Orlické hory, s.r.o. se sídlem v Náchodě, která je ubytovatelem hostů rekreačního zařízení. Zařízení se nachází v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a tedy hosté jsou povinni při pobytu a pohybu v území CHKO řídit se návštěvním řádem Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.

2.Pokyny k pobytu a používání zařízení vydává ubytovatelem pověřený správce rekreačního zařízení, u kterého se hosté hlásí při nástupu ubytování. V případě nepřítomnosti správce zařízení jej zastupuje se všemi právy a povinnostmi další člen personálu rekreačního zařízení.

3.Host má právo užívat prostory, které mu byly vyhrazeny k ubytování a užívat další společné prostory zařízení (společenské místnosti a jídelny, sociální zařízení a sušárny). Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.

4.Host je povinen užívat prostory vyhrazené pro jeho ubytování řádně a bez souhlasu ubytovatele nesmí v těchto prostorech provádět žádné změny. Host nesmí přemisťovat nábytek a zařízení místností, odnášet nádobí z jídelen a kuchyní do ubytovacích prostor.

5.Je zakázáno kouření ve všech prostorách rekreačního zařízení a znečišťování budov a okolí odhazováním odpadků. Do ubytovacích a společenských prostor, do jídelen, kuchyní a vnitřních chodeb budov se nesmí vstupovat bez přezutí. K přezouvání a ukládání obuvi je vyhrazen prostor v zádveří budov. Pro sušení obuvi a oděvů slouží sušárny. Lyže, snowboardy, sáňky a jiné podobné sportovní vybavení se odkládá na určené místo do lyžáren.

6.V ubytovacích a společenských prostorách je hostům zakázáno používat elektrické spotřebiče sloužící k vytápění, vaření či k ohřevu vody nebo vzduchu, elektrické nástroje a nářadí a jiné elektrické spotřebiče s velkým příkonem. Host může používat vlastní spotřebiče s malým příkonem sloužící osobní potřebě, tj. nabíječky k mobilním telefonům, fotoaparátům, videokamerám, přenosné hudební přehrávače, radiopřijímače, notebooky a podobně. Veškeré vlastní elektrospotřebiče, které host může v rekreačním zařízení používat, užívá na vlastní zodpovědnost a ubytovatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody na těchto spotřebičích hosta, a to ani v důsledku případných nerovnovážných stavů v napájecí síti.

7.Host při odchodu z pokoje uzavře okna a odpojí elektrické přístroje ze sítě. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do deseti let bez dozoru dospělých. Není dovoleno rušit noční klid v době od 22:00 do 06:00 hod.

8.Vozidla se parkují na zpevněných parkovacích plochách a cestách v dostatečné vzdálenosti od travnatých ploch a lesního porostu. Nesmí blokovat výjezd vozidel a techniky rekreačního zařízení a ostatních uživatelů veřejných cest. Při čištění parkovacích ploch jsou majitelé vozidel povinni respektovat pokyny správce k přeparkování.

9.V zimním období musí hosté dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budov rekreačního zařízení z hlediska nebezpečí úrazu padajícím zmrzlým sněhem nebo rampouchy a z hlediska možnosti úrazu na náledí. Vozidla musí parkovat tak, aby je padající sníh a rampouchy nemohly poškodit.

10.Při hromadných školních a jiných dětských pobytech a při pobytech typu pronájem rekreačního zařízení (chalupy) bez zajištěného stravování za pořádek, úklid pokojů, společenských a společných místností a dodržování domovního řádu zodpovídá vedoucí pobytu. V případě živelné či jiné havárie je povinností vedoucího pobytu podle potřeby a pokynů správce zařízení pomoci při její likvidaci.

11.Závady na zařízení musí být ihned nahlášeny správci rekreačního zařízení. Při porušení řádu nebo nedodržení pokynů má správce zařízení právo učinit potřebná opatření, včetně přerušení nebo ukončení pobytu. V případě poškození zařízení je správce rekreačního zařízení oprávněn toto řešit přímo s viníkem nebo s vedoucím hromadného pobytu, a to včetně finančního vyrovnání veškerých náhrad škod. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle platných předpisů a je povinen způsobenou škodu uhradit ubytovateli v hotovosti na místě.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pokynů, které jsou předpokladem řádného provozu rekreačního zařízení a Vašeho bezpečí při jeho užívání.

Přejeme Vám příjemný pobyt v Kamenci.


Kamenec Orlické hory, s.r.o., Myslbekova 273, 547 01 Náchod, IČ: 25933531